Welkom in het gastenboek van toneelvereniging
"It Moat Kinne"

Naam:
E-mail:
Bericht:

Nieuwer1 2 3 4 5 [6] 7Ouder
Berichten: 76 t/m 90 van de 91
Aantal pagina's: 7
16:45 15-02-2009
Sybren
Beste minsken,
We binne wer los mei it stik "one flew over it cuckoo's nest". De reaksjes binne gelokkich wer positief. Dot jout ús moed om de kommende wykeinen der wer wat moais fan te meitsjen.
Ik winskje dan ek elsenien folle plesier ta, sawol it publiek en ús as spilers.
Oant sjen.
10:49 01-01-2009
Eelke
De site is goed slagge, hast wol efkes wurk om alles te besjen, mar wol de muoite wurdich om der de tiid foar út te lûken. Kinst nei gean wat foar tiid der yn sitten hat om it sa te krijen! It is bjusterbaarlik moai wurden! No mei elkoar der tsjinoan om "One flew over the cuckoo's nest" ek wer ta in succes te meitsjen!
Allegearre in lokkich en sûn neijier tawinske.
12:09 28-12-2008
Fam. van Klaarbergen
Wat een moaie site is dit wurden. It sjocht der prachtich ut. Ek sille we allegear dit jier wer us best dwaan om wat moais te meitsjen mei it stik "one flew over de cuckoo's nest".
Eltsenien in lokkich en sûn 2009 tawinske!
19:35 26-12-2008
Jannie
Prachtich is it wurden Piet. Wat moai om al us spylstukken sa op in rijtje wer ris te sjen, en as it sa sjochst, wat in ferskaad oanstikken ha we al hân.
eltsenien alfêst in goeie jierwisseling tawinske
15:38 04-12-2008
familie ijsinga
Is iedereen er weer klaar voor om het stuk" one flew over the cuckoosnest" te bekijken in februari. Het oefenen is al heel gezellig, dan worden de uitvoeringen het zeker ook.
Tot ziens bij de kaartverkoop op 6-1-2009.
16:19 13-08-2008
familie woudstra
Wy hawwe al wer sin oan it nije jier, wy hoopje fan de rest ek.
Tot gau !!!!!!!
12:02 29-04-2008
mariëtte!
moai,piet hjer!
19:08 09-04-2008
hendrik hamersma
echt in pragtiche site jer
Ad
14:43 10-02-2008
Hans en Marianne.
Zaterdag 9 febr.2008 genoten van het stuk Anatevka.
Goed verhaal, goed gespeeld!
14:12 10-02-2008
Griet Pompstra
Een mooie site en ek altyd mooie stikken spyle dus Anatefka sil ek wol mooi weze
13:31 07-02-2008
joke ijsinga
De site is zeker mooi geworden en al een echt archief van alle herinneringen aan deze lange en leerzame toneeltijd. Zullen we nog maar even doorgaan?
15:56 25-01-2008
bert kooistra
Mooie site, een goede aanvulling voor de vereniging en een aanwinst voor het dorp. Hopelijk blijft het een actuele site.
BK
13:28 24-01-2008
Gerrit de Schiffart
Mooie site. Mooi overzicht. Zag nog die foto van die acordeonist uit het tweede jaar. Fantastich! Moest met zijn kleine accordeon de hele zaal platspelen. Vanaf de derde rij heeft niemand hem meer gehoord die avond. Beginnersfoutjes.
Ik heb in het eerste jaar mee mogen spelen en ik heb die repetitieavonden in de Pipegeal altijd vreselijk gezellig gevonden.

Succes allemaal.

Gerrit de Schiffart.
00:00 22-01-2008
hans en marianne
mooie website.
veel succes met het nieuwe stuk.
17:43 04-01-2008
richard
tot no ta,best genoch.
Berichten: 76 t/m 90 van de 91.
Aantal pagina's: 7
Nieuwer1 2 3 4 5 [6] 7Ouder