Welkom in het gastenboek van toneelvereniging
"It Moat Kinne"

Naam:
E-mail:
Bericht:

Nieuwer1 2 3 4 [5] 6 7Ouder
Berichten: 61 t/m 75 van de 91
Aantal pagina's: 7
20:16 13-03-2011
Antsje
Justerjune de "generale" han. As, sa as dat yn faktermen hjit: de "try out". It wie goed slagge, en de gasten hiene in soad wille.
op nei de premiere! Ik ha der sin oan. Oan't sjen op de útfierings allegear!
groetnis, Antsje
12:12 22-02-2011
JANNIE
KAARTFERKEAP 22 FEBREWARIS (JÛN) FANÔF 7 OERE YN DE PIPEGAEL.
OARS KIN JIM FANÔF 23 FEBREWARIS BELJE NEI JOKE 424268 OF JANNIE 422925
ÚTFIERINGSDATA 18-19-25-26MAART 1-2APRIL
09:19 28-01-2011
Jannie
Hjoed oer 6 wike hawwe de generale, en dan moat we d'r wol wat delsette, ik bedoel mar, is't net sa?

groetnis fan de ynstekster
13:28 22-02-2010
liesbeth
hoi spilers

19 februari met collegas van talma hus "(it thus)naar jullie toneelstuk wezen kijken(het jaarlijkse uitje)
jullie hebben jullie zelf weer overtroffen,prachtig mooi tot in detail uitgevoerd

gr liesbeth
18:03 14-02-2010
van klaarbergen
Beste spilers.
Wat in geweldige jun hawwe wy han. Prachtig spiele! Jimme besoarchje pikevel.
Succes mei de oare foarstellingen.
Sybren.
17:06 13-02-2010
Jan Jitse Visser
De kop is derôf en it stik wurdt goed ûntfongen. Prachtig om dat te hearren en jûn alwer op de planken te stean mei-inoar...
We gean derfoar!!

Jan Jitse Visser.
14:33 13-02-2010
Jimke Jitske
Wij willen jullie even laten weten dat wij gisteravond hebben genoten. niet van het toneelstuk, ... wel van het professionele theaterstuk "Op Hoop Fan Segen" wat wij hebben gezien. We waren onder de indruk. Om emotie zo integer en eerlijk over te brengen daar nemen wij ons petje voor af. Geweldig, ...succes met de volgende voorstellingen !
17:03 12-02-2010
Tiffany
Nog 29 minuutsjes wurkje, dan rap nei hûs, efkes wat ite en dan is it sa fier!!!! Op Hoop Fan Segen.. Wy gean der plat foar! Ik har der sin yn!

Leafs juffer Jo (a.k.a. Tiffany van der Wal)
Ad
11:19 06-02-2010
Sybren.
Beste spilers,
Jun is it saffier, de generale. Ik winskje jimme in protte succes ta.
Ik bin der wis fan dat it wer in geweldig stik wurd.
Toi toi
Groetnis Sybren.
11:31 30-12-2009
Antsje
no binne we al wer drok oan it oefenjen mei "op hoop fan segen". wer in hiele útdaging! belooft wer hiel mooi te wurden, de foarferkeep op 5 jannewaris is al rillegau, mar eerst noch allegear in goede jierswiksel tawinske en in "behâlden feart" yn 2010!
oan't sjen yn febr yn de pipegeal!
gr Antsje
23:25 14-03-2009
menno
heb naar jullie foto's gekeken van one flew...ziet er geweldig proffesioneel uit!ik zocht naar het bed wat jullie indertijd van me gekocht hebben voor deze productie maar stoat er helaas niet op.
heel veel succes verder met jullie producties!!!!
Menno uit Duivendrecht
ps heb er nog steeds spijt van dat ik jullie geen koffie toendertijd had aangeboden na zo'n lange rit.jullie waren net weg en dacht toen'had ze wel wat aan mogen bieden'....sorry
19:45 08-03-2009
Johan
Minsken, wat hawwe jimme op in prachtige wize One flew over the cuckoo's nest �twurke en spile. Ik haw de film foar in part nochris besjoen en dy is fansels oars. Jimme wiene lykwols by steat en bring it ferhaal en de d�r�t folgjende etyske fragen yn ien inkeld dekor foar it fuotljocht. Sa koenen jim minsken ferbyldzje mei grutte swierrichheden en frjemd gedrach s�nder der de gek mei te hawwen. Wat in klasse!

Ik sjoch �t nei takom jier!
14:20 07-03-2009
Rommy
Moaie oefenjûnen en prachtige útfieringsjûnen.
Wat hawwe wy wer in machtich moai toanieljier hân.
Allegear toanielfreonen en besikers tige tank.
Jûn noch ien kear ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST.
Noch ienkear flamme.
15:24 28-02-2009
Kristine
No ik mat seze, ik haw juster in poer beste jûn han! Tige tank hjir foar!
Succes tawinske foar de kommende foarstellingen!
15:23 26-02-2009
Joke
En dan al wer healwei de foarstellingen en nog fjouwer te gean. De kaarten binne op 40 nij allegeare ferkocht en de reaksjes fan sawol besiikers as spielers binne bêst. Wat wolle wy nog mear!!!!

Nog efkes genietsje..........
Berichten: 61 t/m 75 van de 91.
Aantal pagina's: 7
Nieuwer1 2 3 4 [5] 6 7Ouder