Welkom in het gastenboek van toneelvereniging
"It Moat Kinne"

Naam:
E-mail:
Bericht:

[1] 2 3 4 5 6 7Ouder
Berichten: 1 t/m 15 van de 91
Aantal pagina's: 7
11:08 26-11-2018
Roel Klijnstra
It docht my tige deugd, dat jimme út ein set binne mei de rippetysjes fan "De Gouden Swipe". Ik hoopje, dat jimme der like folle nocht oan hawwe, as dat ik hie mei de toanielbwurking. Sterkte der mei, it is in hiel kerwei! Mei golle groetnis, Roel Klijnstra.
17:29 12-02-2018
sybe
alwer een grut compliment foar t mooie tonielstuk/musical bloedbân wat we freedtejoun sjoen hawwe;geweldig boeiend ferhaal en supergoeie oersetting fan t origineel blood brothers fan willy russel
21:40 27-03-2017
siebe kooistra
ik wol heel graag disse tonielferieniging wer in grut compliment meitsje foar it geweldig mooie tonielstik dat we freedtejoen de 24 e maart sjoen hawwe in mooie fryske oersetting fan de televisjeserie op de vpro ik haw der fan genoten,en haw foart eerst fan myn leven in hele joen neist de burgemeester sitten jawol (de rap geimproviseert trog fats beneamde burgemeester soepboer)ik moest er saterje nog om laitsje tevens haw ik(ek al bin ik zelf yn 2011trog in beroerte healzydig ferlamd rekke)derfan leert dat er altyd nog swierdere harsensyktes bestean dan wat my oerkommen is dus eigelijk bink der best wol positief wer wei kommen;petsje of spilers en fierdere betrokkenen der siet wol in soart humor yn mar ik seag der ek in oare boadskip yn
12:41 10-03-2017
jeltje
door ziekte hebben we 1 kaart te koop voor vrijdag 11-3.
€14.50. voorstelling begint om 20 uur.
u kunt zich melden bij mij via tel. 06 49 81 22 49
08:17 07-03-2017
jeltje
de kaart voor vrijdag ben ik al kwijt.
22:53 05-03-2017
jeltje
door omstandigheden 1kaart (van de 3) te koop voor vrijdag 10-3.
€14.50.
u kunt zich melden bij mij via tel. 06 49 81 22 49
11:37 13-04-2016
sybe kooistra
supergave utfoering yn fryske oersetting fan de mooie speelfilm"de griene mijl mei in "dudlijke boadskip dat in soart dingen en ek minsken yn werkelijkheid hiel oars blyke te weazen dan sa ast er yn eerste instantie utsjogt

in dikke 10 foar de dekeuze foar dit stuk en jim ynset om it sa goed ynt frysk te dwan;jammer dat baas kamminga sa faak pisje moest want dertrog moest ik zelf ek hiel noadig yn e pauze
Ad
18:00 17-02-2016
Jelle van der veen
Grutte complimenten. Mar ik ha ek in fraach. Wat wie it lêste gebed fan jan tabak.
20:49 06-02-2016
Jeltje
Pracht stuk, zou het zo nogmasls willen zien. Voor de eerste keer zeer goed weer gespeeld. Jammer dat bij de eerste deel de fotograaf naast tribune met flits erg veel foto's maakte kreeg steeds de flits in mijn ogen. Meerdere mensen hadden hier last van hoorde ik in de pauze.
23:58 18-01-2016
Yvonne
Ik ben op zoek naar een kaart voor toneel voor 12 of 13 februari
09:10 08-04-2015
Rommy Visser
Wat in moaie foarstelling ha jim der delset !

Goed spile ! Moai dekôr ! In prachtige jûne ! Tank jimme wol !
12:55 29-03-2015
Sybren
Wat in geweldig stik om te sjen. Wat hawwe jimme dit goed delset. Ik ha genoaten. Ek in moai dekôr. Gean sa troch "it moat kinne"!
08:59 22-03-2015
Jacob de Vries
jústerjûn (21 maart) in moaie foarstelling sjoen. Foaral de slotsêne fan Barblin hat folle yndruk makke. En fansels it dekor.....moai betocht.
Mar ja dat is net myn skuld.
19:21 08-03-2015
Rommy Visser
OOOOOhhhhh.... Wat liket it dekôr fan it nije stik Andorra moai.
Ik haw der sin oan ... Sukses mei de de lêste tariedings !
09:13 08-03-2014
Albert Visser
Makket neat Antsje!! haha. Eltsenien dy der oan meiwurke hat mei hjirre tige grutsk op wêze!
Berichten: 1 t/m 15 van de 91.
Aantal pagina's: 7
[1] 2 3 4 5 6 7Ouder